-آخرین موفقیت زندگی‌ت چی بوده؟

+ ممم...امروز صبح که خواستم ازش خداحافظی کنم، خواستم صورتش رو ببوسم ولی توی یه ناهماهنگی بین لب من و صورت اون، به جای صورتش گوشه‌ی لبش رو بوسیدم.