خواب‌ها احساساتی را زنده می‌کنند که برای فراموش کردن‌شان بهایی به نام "جان" پرداختیم... 


+تقدیمیه: تقدیم به راننده‌ی کامیون حمل فاضلاب شهری.