به کجا باید برسد آدم که از سر دلتنگی نام کسی را روی کاغذ بنویسد و ساعت‌ها به آن خیره بماند؟

+ تقدیمیه: تقدیم به مسئول تخلیه‌ی زباله‌ها در اماکن دپوی زباله.
+اضافه‌کاری: چقدر زمزمه کردم حروف نامت را/ به آن امید که پاسخ دهی مرا: "جانم؟"