چقدر باید بگذرد که آدم بتواند تحمل‌کردن همکار و همسایه و هم‌کلاسی و هم‌خدمتی و هم‌اتاقی و هر واژه‌ی "هم" دار اجباری را یاد بگیرد؟ +تقدیمیه: تقدیم به گوسفند (رئیس) محترم محل کارم.

+بیش فعالی: ازدواج دست و پای آدم رو می‌بنده. مثلن به جای اینکه با مشت بذاری توی دهن خیلی‌ها، مجبوری به خاطر مصلحت‌اندیشی و زن و بچه‌ت تحمل کنی.این مشت‌های نزده آدم رو توی خودش مچاله می‌کنه.