وقتی بعد از مدت‌ها نگاهت می‌کنه. اولش خوشحال میشی.

ولی بعدش با خودت می‌گی نکنه که لیلی دیگه ظرف مجنون رو نمی‌شکنه؟ نکنه مشمول رحمت عام شدی و نه رحمت خاص. نکنه که این نگاه همون نگاهیه که به هر یه لاقبای دیگه هم میشه انداخت؟