عاشق‌ترت می‌شوم وقتی شلوار کِرِم رنگم را با لبخندی شرم‌سارانه ، صورتی تحویلم می‌دهی.