پشت تلفن داشت قربان‌صدقه‌ام می‌رفت و نمی‌دانست من گوشی را با سرو شانه‌ام نگه داشتم و دو دستی دارم لکه‌ی چای ریخته شده روی فرش را تمیز می‌کنم.