مرا به بَر بگیر و بگریز. 

چون قحطی‌زده‌ای که نانِ خشکی را...