یک سال می‌گذره از بودنش، اما هنوز چیزای تازه تری ازش کشف می‌کنم; 

آخری‌ش این‌که صورتش عطر برگِ خشکِ بارون‌خورده میده...