میشه این آخر سالی برام یه چیز بنویسید؟ میشه؟ 


اضافه کاری: با تشکر از سال ۹۵ که خوب بود. ازدواج کردم. اونجایی که قرار بود استخدامم کنن، استخدامم کردن. دیروز هم وام ازدواجم را گرفتم! امیدوارم سال ۹۶ از دماغم درنیاورد.

بیش‌فعالی: خب! حالا برام بنویسید. لطفا!