مثلن این‌ که یکی از مژه‌هایش به صورت غیر‌معمولی از بقیه‌ی آن‌‌ها بلند‌تر است و این را فقط من می‌دانم.