هیچ وقت فکر نمی‌کردم که روزی خالص‌ترین و راست‌ترین قسمی که می‌خورم قسم به تار موهای زنی باشد.