کاش راننده گان تاکسی این مطلب را می فهمیدند که وقتی ما تاکسی را به اتوبوس و مترو ترجیح می دهیم به این معناست که عجله داریم.
وگرنه با سرعت 40 کیلومتر و توقف های مدام و التماس برای سوار کردن مسافر، با همان مترو زود تر می رسیدیم.

+ تقدیمیه : تقدیم به رانندگان تاکسی بالای 50 سال که بنده آن ها را به کلی تحریم کرده ام.
+ اضافه کاری : میشه دعا کنید اینجایی که قراره استخدامم کنن، استخدامم کنن؟