- علی این پالتو قشنگه بخرم؟
+ نه! این جیب داره، دستات بدعادت میشن.