یکی از دوستانم در خیابان و اماکن عمومی به همه ی دختر هایی که - از نظر خودش- زشت هستند، خیره می شود و معمولا لبخندی هم می زند.
وقتی دلیل این کار را پرسیدم گفت: " هر دختری نیاز داره بهش توجه بشه و دیده بشه. اینا رو هیشکی نگاه نمی کنه، من نگاه شون می کنم که دلشون نگیره"