بعد از فیلم پرسید: ((اگه تو جای شهاب حسینی بودی چی کار می کردی؟))
خواستم بگم: (( وقتی پیرمرده اونجوری اشک تو چشمش جمع شد و گفت: "آبروم رو نبر" دلم براش سوخت.))
ولی گفتم: ((بیشتر از اینا می زدمش.))