توی کامپیوترم یک فولدر درست کرده ام به نام "آهنگ های مخصوص ماشین" که همینطور روز به روز دارد به حجمش اضافه می شود و من ماشین ندارم که ندارم!


+تقدیمیه: تقدیم به مایکل شوماخر
+اضافه کاری: تصمیم دارم بیشتر بنویسم اگر زندگی بگذارد!
+نیازمندی ها: به یک بیل زن که فقط باغچه ی خودش را بیل بزند نیازمندیم.