+چقدر عاشقمی؟
-اندازه ی تموم آغوش هایی که ازم طلب داری..
+خیلیه :)
-این خوبه یا بد..؟