+ من یه کلمه می گم. تو اولین کلمه ای که به ذهنت می رسه بگو.
- ...
+ دستام.
- پناهگاهم...