مثلن اینکه گوشی نازنینم را محکم به دیوار کوبیدم و الان مثل سگ پشیمانم.+ نیازمندی ها: به یک جلسه ی گلریزان جهت جمع آوری هزینه ی خرید یک گوشی نو نیازمندیم. ( خیلی فوری)