زندگی چیزی شبیه به این عکس است. نشسته ای و کاری نمی کنی. اما اتفاقات خودشان با سرعتی باور نکردنی عبور می کنند. آن قدر سریع و غیر منتظره که تصویری کشیده و گنگ از آن ها در گوشه های ترک خورده ی ذهنت باقی می ماند. تو تنها می توانی نگاه کنی تا بادِ حاصل از این عبور برق آسا، کاکُل ات را به هم بریزد...


 Sten Erland Hermundstad - Dreams