+ حرفت و باور کرده بودما!

- خب واسه اینکه من خیلی طبیعی بازی کردم!

+ نه.. واسه اینکه من خیلی بهت اعتماد دارم...