آی تصور گنگ روز های پاییزی!
میان شعر خوانی های نیمه شبت
هنوز هم چیزی از من 

باقی مانده؟


+ تقدیمیه: تقدیم به صاحبان نام های خط خورده در گوشه و کنار چرک نویس های امتحان.
+ اعترافات: وقتی خیلی استرس دارم دست چپم لمس می شود.
+ نیاز مندی ها: به یک کاسه جهت جمع آوری آبروی ریخته شده نیازمندیم.