در همهمه ی جمعیت داعیه داران
تنها نَسَب تو رسیده ست به باران

دوشیزه ی محجوبه ی مستوره به چادر
از قلب تو مضمون ببرند آینه کاران

اندیشه ی جنگ است در آن چشم سیاهت
مژگان تو تیری ست به دل های سواران

شاید نرسد دست، به دامان تو اما
عاشق تَرم از تک تک آن خواستگاران

حاشا که در این  قافیه وصف تو بگنجد
شرمنده ات هستیم من و شعر به قرآن ...


+تقدیمیه: تقدیم به همسر جان :)