به نظرم سیگار کشیدن در دختران به اندازه ی لاک زدن در پسران، زشت، کریه، مشمئز کننده و احمقانه است.


+تقدیمیه: تقدیم به آلما توکل