+ اصلن مگه تو کی هستی؟ 

- اونی ام که هرکی اسمم و بشنوه یاد تو می افته...