فکر کنم یکی از عطر های بهشتی که فقط بندگان مقرب الهی آن را استشمام می کنند، بوی پوشال نو و خیس خورده ی کولر باشد.