و عشق را مقام " کُن فَیَکون" است.

آنگاه که معشوقی گوید: "باش" و عاشق، باشد. 

 به ذهن و فکر و روح و جسم و دم.