یادآوری خاطرات -همان گونه که اتفاق افتاده اند - درد ناک است. 

اما یادآوری خاطرات -آنگونه که می خواستیم اتفاق افتاده باشند- دردناک تر است...


+ تقدیمیه: تقدیم به زنانی که در مسیر اثبات و ایفای حق آزادی شان،با رفتار ها و جهت گیری های ناپخته و هیجانی خود، گاهی از سطح انسانیت به سطح حیوانیت تنزل پیدا می کنند.

+نیازمندی ها:  یک عدد پوست با قابلیت نگنجیدن در آن، واگذار می شود. ( در حد نو، یک سال بیمه)