می ترسم مجبور باشم تا آخر عمر، فقط بوسه هایی را که در جواب دلبری هایت از من طلب کاری، بپردازم  و داغ یک بوسه ی بی هوای بی بهانه بر دلم بماند...