+ اصلن یادم رفت چی می خواستم بهت بگم!

- کاش "دوستت دارم"  نبوده باشه...