فکر به گیسوی تو در جای خواب 

پاسخ  منفی به تقلای خواب


عطر به جا مانده ی پیراهنت

تلخ ترین باعث حاشای خواب


بغض نهان مانده و پنهان روز!

در دل شب هق هق پیدای خواب!


آلهه ی اعظم یونانیان

در کف تو حل معمای خواب


مرحمتی کن به دو چشمان من

تا برسد بر درشان پای خواب...