+ دارم به عکست نگاه می کنم.
- چطور؟
+ میخوام تصور کنم که موقع رفتن چه شکلی می شی...


ً
+ تقدیمیه: تقدیم به نفر بعدی.
+ اضافه کاری: رفتن ات اصلن شبیه خودت نبود.
+ بیش فعالی: باغ انگور روی لب داری، نکند از غریبه ها بخری...
+ چگونه بمیریم؟ : با خواندن کتاب عقاید یک دلقک هانریش بُل