دیر نخواهد بود آن روز

که شنیدن نام تو

لبخندی بر لب هایم ننشاند...