+ آدما چرا روشون نمیشه گاهی به هم نگاه کنن؟

- شاید می ترسن که عکس خودشون رو تو چشم های دیگری ببینن و بفهمن که هیچ وقت تو هیچ آیینه ای انقدر زیبا نبودن...