آدم وقتی می میرد که هر چقدر فکر می کند، رویا های گذشته اش را به یاد نمی آورد ...