هیچ وقت اول صبح، با دهان خشک، دو تا بادام زمینی ای را که از زمستان  پارسال توی آستر جیب پاره ی پالتوی تان مانده، نخورید. چون مجبورید تا آخر شب آنقدر سرفه کنید تا پوسته های بادام زمینی،  ناخن هایشان را از توی دیواره ی گلویتان بیرون بیاورند و رضایت بدهند که بروند پایین!