+ دستاش چی جوری باشه خوبه؟

- جوری که تو دستام گم بشه...