حسرت یعنی یک جفت دستکش پشمی را توی ویترین نگاه کنی، فکر کنی که حتما خوشحال خواهد شد، بعد یادت بیاید که دیگر قرار نیست  او را ببینی...