شاید دلم می خواست آن روز که سرم روی پاهایت بود و آرام توی گوشم می خواندی: " سلطان قلبم تو هستی " همانطور که چشم هایم را بسته بودم، بمیرم...