اصلن یکی از دلایلی که من احساس خوشبختی می کنم همین است که می توانم نصف کالباس هایی را که برای ناهار خریده ام، توی راه بخورم.