+ تو لیاقتت خیلی بیشتر از منه...

- باشه! ولی من تو رو می خوام...