+ اگه یه روز به کسی دل باختی اول به من خبر بده.

- اول به خودش خبر میدم.