+ من نمی دونم چرا انقدر کافی شاپا تاریکن. مثلن میخوان فضا رمانتیک بشه؟

- نه...واسه اینکه  آدما تو تاریکی راحت تر بتونن  به هم دروغ  بگن.